Skip to content

Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar kommunens behov for lokaler. Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom.

Kommunen eier 300 000m2 og leier 25 000m2 bygningsmasse. Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2. Arealbehovene representerer substansverdier i størrelsesorden kr 3 000 000 000 og et årlig investeringsnivå i tilleggslokaler på kr 300 000 000. For å ivareta realverdier i egen bygningsmasse burde det årlig tilføres kr 50 000 000 i form av rehabilitering og vedlikehold. Bygningsmassen har for tiden et vurdert vedlikeholdsetterslep i størrelsesorden kr 1 mrd.

Sandnes er landets 7. største by. En forretningsmessig konsekvens av dette er at kommunen besitter betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette betinger at Sandnes Eiendomsselskap KF drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

Realistiske husleieavtaler er en forutsetning for all profesjonell eiendomsdrift. Systemer med internleie ønskes innført for alle leieobjekter. Husleieavtaler synliggjør kostnader, klarlegger roller, bedrer arealeffektiviteten og legger til rette for systematisk vedlikehold.

Sandnes Eiendomsselskap KF legger porteføljeprinsipper til grunn for fremtidige disposisjoner. Det arbeides mot en diversifisert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.

Adresse:
Vågsgaten 16
4306 Sandnes

Kontakt:
Telefon: 51 33 50 00
E-post: eiendom@sandnes.kommune.no
Web: www.sandnes.kommune.no

Åpningstider:
Etter avtale.

Her finner du butikken:

Back To Top